İdari Para Cezaları

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2009 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

112

3/2

98

İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren için ayrı ayrı) 

11.200

3, 85

98

Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)

1.120

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

98

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

98

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

98

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

98

28

99/c

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

98

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

403

30

101

Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için

1.519

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

1.519

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

112

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

112

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

112

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

403

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

403

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

403

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

200

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

200

57

103

Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

200

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

200

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

200

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.012

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

200

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

1.012

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.012

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.012

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

1.012

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.012

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.012

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.012

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.012

77

105/c

İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak

1.120

78

105/a

İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarda)

224

78

105/c

İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak

1.120

79

105/c

Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak

1.120

80

105/c

İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak

1.120

81

105/c

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek

1.120

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için

1.120

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için

560

86

105/b

Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için

224

87

105/b

Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için

224

88

105/c

Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak

1.120

89

105/c

İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak

1.120

90

106, 108

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

11.200

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

8.960

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,   işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

8.960

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

8.960

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

8.96

 Kaynak: Yaklaşım

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI           

[(*) 5763 s. Kanuna göre 26.05.2008’den itibaren, (**) 5754 s. Kanuna göre 08.05.2008’den itibaren,  (***) 5728 s. Kanuna göre 08.02.2008’den itibaren, Diğerleri 01.01.2008’den itibaren]

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (YTL)

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

100(*)

3/2

98

İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren için ayrı ayrı) 

10.000(*)

3, 85

98

Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)

1.000(*)

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

88

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

88

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

88

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

88

28

99/c

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

88

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

360

30

101

Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için

1.357

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

1.357

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

100(**)

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

100(**)

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

100(**)

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

360

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

360

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

360

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

179

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

179

57

103

Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

179

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

179

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

179

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

904

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

179

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

904

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

904

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

904

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

904

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

904

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

904

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

904

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

904

77

105/c

İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak

1.000(*)

78

105/a

İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarda)

200(*)

78

105/c

İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak

1.000(*)

79

105/c

Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak

1.000(*)

80

105/c

İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak

1.000(*)

81

105/c

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek

1.000(*)

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için

1.000(*)

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için

500(*)

86

105/b

Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için

200(*)

87

105/b

Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için

200(*)

88

105/c

Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak

1.000(*)

89

105/c

İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak

1.000(*)

90

106

İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

1.810

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

8.000(***)

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,   işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

8.000(***)

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

8.000(***)

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

8.000(***)

Kaynak: Yaklaşım 

 

About admin

Check Also

missing-day.jpg

How to Calculate Missed Days in February?

February is the busiest month for the payroll and personnel who are responsible for computing …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *