Legal News

What is the personal scope of Law no 5510 on Social Security and Health Insurance ?

on .

Law no 5510 on Social Security and General Health Insurance brings about innovations in health care field along with innovations in many other fields. When the law came into effect, there was ambiguity concerning the conditions and scope of the law as well as who and how to benefit from medical care. In accordance with the law, the persons under general health insurance are regulated in article 60...

Income Calculation Parameters in the Year 2009

on .

State withholdings (Social Security Institution premiums, income tax withholdings, etc.) are calculated in accordance with predetermined parameters. Within that framework, same parameters are subject to change inof January every year. The parameters applicable for the periods January-June and July-December are listed below...

Terms of Employment Statements for Different Business Lines

on .

 The employees who considered as insured under a service contract, latest within one day before recruitment, starting of professional training or apprenticeship are to be notified to the Institution with "Statement of Employment of Insured Persons" that is provided in Social Security Procedures Regulations. If employers don't give statement of employment on time, employers shall pay an administrative fine.

You will find below the period of notice for statement of employment for different business lines;

Definition of Minimum Living Allowance

on .

According to the regulations on article 32 of Income Tax Law no 193, with effect from 1 February 2008, minimum living allowance will be applied in taxation of wages.

 In accordance with regulation, after calculating the amount of tax the employees who receive income from wages, the amount of the minimum living allowance calculated in accordance with the regulations will be reduced from the payable income tax. According to this, the minimum wage rate effective as of the beginning of first fiscal year for employees aged 16 or more applies.
The tax assessment is charged at annual total minimum wage.

Yayınlar

on .

"İş Kanunu Uygulama Rehberi" yayınlandı 

Datassist İnsan Kaynakları, “Eğitim Yayınları ” serisinin ilk kitabını; “4857 sayılı İş Kanunu Uygulama Rehberi”ni yayınladı.

Türk Çalışma Hayatı’na yeni bir yön veren ve 2003 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulanmasına yönelik, bugüne kadar farklı kesimlere mensup kişiler tarafından çeşitli yorumlar yapıldı. Bunlar içinde akademisyenler vardı, iş adamları vardı, hukukçular vardı. Ancak pek azı uygulamacıydı. Bu nedenle de uygulamanın içinde olan SSK Başkanlığı Sigorta Müfettişleri Bekir Geçer ve Dr. Cahit Evcil tarafından kaleme alınan bu çalışma ayrı bir önem taşıyor.

İş Kanunu Uygulama Rehberi, İş Yasası metnindeki sistematiğe uygun olarak aranan konulara kolayca ulaşımın mümkün olduğu, uygulamaya yönelik yorumlar ile yargıtay kararlarının ağırlıklı yer aldığı bir kaynak kitap niteliğinde.
Datassist İnsan Kaynakları’ndan temin edilebilecek ve İş Kanunu sistematiği içinde hazırlanmış kitapta yer alan konulardan bazıları şöyle:

- İş hukukunda temel ilke ve kavramlar
- İşyeri ve işçilerin bildirim usul ve esasları
- Konusu iş görme olan sözleşmeler ve iş sözleşmesi analizi
- Geçici, mevsimlik ve kampanya işlerinde işçi çalıştırma usul ve esasları
- Tüm yönleriyle iş güvencesi uygulaması
- İş sözleşmesinin sona erdirilmesinde usul ve esaslar
- İhbar ve kıdem tazminatı uygulaması
- İşçi ücretlerinin belirlenmesi ve iş türlerine göre ücret belirleme yöntemleri
- İşyerinde işin düzenlenmesi, çalışma ve dinlenme süreleri
- İşçi sayısına bağlı işveren yükümlülükleri
- İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
- İş hayatının denetim ve teftişi
- İdari para cezaları, itiraz ve yargı yolları

İş Kanunu Uygulama Rehberi kitabını satın almak için http://kitap.bordronet.com.tr/ adresini tıklayabilirsiniz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

BEKİR GEÇER, SSK Başkanlığı Sigorta Müfettişi

"Bu çalışmada, öncelikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda genel bilgilere yer verilmiş, ardından Avrupa Birliği'ne uyum perspektifi doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliğinin "eğitim" ve "güvenlik bilincini" esas alan yeni iş sağlığı ve güvenliği konsepti üzerinide durulmuştur.

Çalışmanın devamında Sosyal Sigortalar Yasası yönünden iş kazaları ve meslek hastalıklarının tanımı ve kapsamı değerlendirilmiş, iş kazasının meydana geliş sebepleri yanında iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda temel istatistik göstergelerinin yanısıra temel ilk yardım bilgisine de çalışma içinde yer verilmiştir.

Anayasamızdan yola çıkıp belirli yasalarda yer alan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa metinleri sistematik biçimde bir araya getirilmiş, 4857 sayılı İş Yasası'na dayanılarak çıkarılan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklere yer verilmiş, iş sağlığı ve güvenliği konusunu düzenleyen diğer yönetmeliklerle çalışma tamamlanmıştır."

 

İdari Para Cezaları

on .

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2009 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

112

3/2

98

İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren için ayrı ayrı) 

11.200

3, 85

98

Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)

1.120

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

98

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

98

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

98

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

98

28

99/c

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

98

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

403

30

101

Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için

1.519

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

1.519

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

112

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

112

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

112

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

403

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

403

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

403

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

200

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

200

57

103

Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

200

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

200

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

200

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.012

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

200

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

1.012

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.012

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.012

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

1.012

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.012

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.012

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.012

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.012

77

105/c

İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak

1.120

78

105/a

İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarda)

224

78

105/c

İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak

1.120

79

105/c

Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak

1.120

80

105/c

İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak

1.120

81

105/c

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek

1.120

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için

1.120

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için

560

86

105/b

Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için

224

87

105/b

Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için

224

88

105/c

Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak

1.120

89

105/c

İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak

1.120

90

106, 108

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

11.200

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

8.960

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,   işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

8.960

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

8.960

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

8.96

 Kaynak: Yaklaşım

More Articles ...

E-Mail Subscription

Stay updated by signing to our monthly newsletter